TÜZÜK

Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği

MADDE 1)
Derneğin adı ve merkezi:
Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği, Ankara

MADDE 2)
Derneğin Amacı:
Farmakognozinin dünyada ve ülkemizdeki gelişmelerini izlemek ve bunları üyelerine duyurmak ..
Farmakognozi ve Fitoterapi konularını yurdumuzda tanıtmak, bu konudaki araştırmaları teşvik etmek ..
Farmakognozi ve Fitoterapi konularında yayınlar yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek ve yetkili makamdan izin almak koşulu ile bu alanda faaliyet gösteren yurtdışı kuruluşlar ile işbirliği yapmak ..
Halk ilacı olarak kullanılan droglar hakkında tanıtıcı ve açıklayıcı bilgileri yaymak ..
Türkiye’deki doğal ürünlerin ilaç hammadde kaynağı olarak değerlendirilmesi için yapılacak araştırma ve yayınları teşvik etmektir.

MADDE 3)
Dernek kurucularının uyrukları, ad , soyad, görevi ile, iş ve ev adresleri :
Prof. Dr. Mekin Tanker ,T.C., Eczacı Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 06100 Tandoğan-ANKARA 509 Sokak Şahinler Sitesi, Müge Apt. Daire l, Çayyolu-ANKARA
Prof. Dr. Nevin Tanker, T.C., Eczacı Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 06100 Tandoğan-ANKARA 509 Sokak Şahinler Sitesi, Müge Apt. Daire l, Çayyolu-ANKARA
Prof.Dr. Nazire Özkal ,T.C., Eczacı Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 06100 Tandoğan-ANKARA Yıldıztepe Blokları 6. Blok 81 Emek / ANKARA
Prof.Dr.Semra Kurucu ,T.C. , Eczacı Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi., 06100 Tandoğan-ANKARA Güvenlik Cad. 5/9 Kavaklıdere/ ANKARA
Prof.Dr. Maksut Coşkun , T.C., Eczacı Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 06100 Tandoğan-ANKARA Kızlar Pınarı Cad. 56/5 Keçiören-ANKARA
Uzm. Ecz. Serdar Kaya, T.C., Eczacı Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 06100 Tandoğan-ANKARA Karagrahtepe Mah. Kütükçü Ali Bey Apt. No.29-2 İncirli- ANKARA
Ecz. Ceyda Sibel Erdurak, T.C., Eczacı Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 06100, Tandoğan-ANKARA Aşağı Eğlence, Altınoluk Sokak 22/7, Etlik-ANKARA

MADDE 4)
Derneğe üye olma ve üyelikten çıkma-çıkarılma koşulları:
Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvurulan en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve sonucu başvuru sahibine yazı ile duyurur. Dernek üyeleri yazılı olarak başvurarak üyelikten çıkabilirler. Dernek faaliyetlerini önleyici ve engelleyici hareketlerde bulunanlar; aidatlarını düzenli ödemeyenler Yönetim Kurulu'nun kararı ile üyelikten çıkarılırlar. 2908 sayılı Dernekler Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca derneklere üye olma hakkını kaybedenler, üyelikten çıkarılırlar. Dernekler kanununun ilgili maddelerinde yazılı üye olma, üyelikten çıkma ve üye haklarına ilişkin hükümler saklıdır.

MADDE 5)
Derneğin iki çeşit üyesi vardır:
Asıl üyeler : Farmakognozi ve ilgili alanlarda bilimsel araştırmalar yapan ve bu alanlarda lisansüstü eğitim yapmış veya halen yapmakta olan Eczacılar ve araştırıcılar.
Fahri üyeler : Dernek tüzüğünün 2. Maddesinde yazılı amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde çalışan, araştırma faaliyetinde bulunan ve yararlı olabilecek kişiler.

MADDE 6)
Derneğin organları: Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'dur.

MADDE 7)
Genel Kurul, derneğin asıl üyelerinden oluşur. Her üye Genel Kurul'da bir oy hakkına sahip olup, oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Olağan Genel Kurul toplantıları 3 yılda bir Haziran ayında yapılır. Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Olağanüstü Genel Kurul toplantısına gidilir.

MADDE 8)
Genel Kurul, toplantının gün, saat, yer ve gündemi en az 15 gün önce elektronik ortamda bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır, Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

MADDE 9)
Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Kararlar oy çokluğu ile alınır.Toplantı, başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı elektronik ortamda ikinci bir ilan verilerek üyelerine duyurulur, ikinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 10)
Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu tarafından karar verilerek ilan edilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul'a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listede adları hizasına imza ederek toplantıya katılırlar. Dernek tüzüğünün 9. maddesinde belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla belirlenir ve toplantı Yönetim Kurumu başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve 2 katip seçilir.

MADDE 11)
Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

MADDE 12)
Genel Kurulun görev ve yetkileri:
Aşağıdaki hususlar Genel Kurul tarafından görüşülerek karara bağlanır:
a- Dernek organlarının seçimi,
b- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi,
d- Yönetim Kurulu'nun ibrası,
e- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülerek, aynen veya değiştirilerek kabulü,
f- Derneğin feshedilmesi,
g- Mevzuata ve dernek tüzüğünde Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE 13)
Yönetim Kurulu teşkili ve görevleri:
Yönetim Kurulu asıl üyeler arasından seçilir. Yönetim Kurulu, 7 üyeden (Başkan, II. Başkan, Sekreter, Muhasip üye ve 3 üye) oluşur ve Genel Kurul tarafından 7 asıl ve 7 yedek üye olarak gizli oyla seçilir. Asıl üyelerde boşalma olduğu taktirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
a- Derneği temsil etmek ve bu konuda üyelerden bir veya birkaçına yetki vermek,
b- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak,
c- Dernek şubelerinin açılmasına karar ve şube kurucularına yetki vermek,
d- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 14)
Yönetim Kurulu'nun çalışma süresi üç yıldır. Eski Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.
Yönetim Kurulu en az 2 ayda bir toplanır. Toplantıları Yönetim Kurulu başkanı veya II. Başkan yönetir.

MADDE 15)
Denetleme Kurulu teşkili ve görevleri: Denetleme Kurulu asıl üyeler arasından seçilir.
Denetleme Kurulu, 3 üyeden oluşur ve Genel Kurul tarafından 3 asıl ve 3 yedek üye olarak seçilir.
Denetleme Kurulu, denetleme görevini 1 (bir) yılı geçmeyen aralarla yapar ve sonuçlan bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

MADDE 16)
Derneğin Türkiye'de başka bir şubesi yoktur.

MADDE 17)
Aidat Miktarı: Asıl üyeler derneğe yılda 1 (bir) TL aidat öderler. Yıllık aidat gerekirse üç yılda bir genel kurul tarafından yeniden belirlenir.

MADDE 18)
Derneğin gelir kaynakları:
Derneğe nakdi veya ayni bağış kabul edilebilir. Gezi, konser sinema, tiyatro,balo ile bilimsel danışmanlık, yayın ve benzeri faaliyetlerden gelir elde edilebilir.

MADDE 19)
Dernek aşağıdaki defterleri tutar:
a- Üye kayır defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, meslek ve iş adresleri, ikametgahları, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.
b- Karar defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelere imzalatılır.
c- Gelen ve giden evraklar tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur.
d- Gelir ve Gider defteri: Denek namına alınan bütün paraların alındığı ve harcannan paraların verildiği yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
e- Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.
f- Demirbaş defteri: Deneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir. Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur. Defterlerin tutulmasında hem görevli üye, hem de Yönetim Kurulu başkanı sorumludur.

MADDE 20)
Derneğin iç denetim biçimi: Dernek hesapları, Denetleme Kurulu tarafından 1 (bir) yılı geçmeyen aralarla incelenip denetlenerek, Yönetim kurulu'na ve toplanıldığında Genel Kurul'a rapor edilir.

MADDE 21)
Dernek tüzüğünün ne şekilde değişip ne şekilde değiştirileeği, Tüzük değişikliği, Yönetim Kurulu' nun önerisi veya Asıl üyelerin en az üçte birinin yazılı başvurusu üzerine Genel Kurul tarafından yapılabilir. Tüzük değişikliği için önerinin Genel Kurul toplantısına katılan Asıl üyelerin en az üçte ikisi tarafından kabul edilmesi gereklidir.

MADDE 22)
Derneğin feshi durumunda tasfiye şekli: Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. genel Kurul'un derneğin feshine karar verebilmesi için, dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması durumunda, üyeler tüzüğün 8. maddesi uyarınca ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun, fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, Yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirliğine yazıyla bildirilir. Tasfiye işlemi, Genel Kurul tarafından seçilecek üç kişilik Tasfiye Heyeti tarafıdan yürütülür. Mevzuatın gerektirdiği bütün işlemler yerine getirildikten sonra, derneğe kalan mal ve para Türk Eğitim Vakfına hibe edilir.

MADDE 23)
Bu tüzükte bulunmayan konularda, Dernekler kanunu ve Medeni Kanun 'un genel ve ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.